Personalitza, edició del contingut i publicació

Per a poder publicar el teu web hauràs d’editar el contingut que vols posar-hi i quan ho tinguis llest, podràs publicar-lo!